2+1
2+1

A személyes adatok védelmének alapelvei

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

Adatvédelmi irányelvek

 

Ezen adatvédelmi irányelvek (a továbbiakban csak"Irányelvek") a https://www.vuch.hu/ webes felületen (a továbbiakban csak " webes felület") keresztül szerzett személyes adatok beszerzésével, használatával és további kezelésével foglalkoznak.

 

A személyes adatok kezelője:

Vuch Kft., székhelye: Tovární 1112, Chrudim IV, 537 01 Chrudim

Statisztikai számjel: 04522150

Cégjegyzékszám: CZ04522150

Bejegyezték: a Hradec Králové-i Kerületi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásban, C szakasz, 36028 bejegyzés alatt

 

A személyes adatok kezelőjének kapcsolattartási adatai:

Szállítási cím: Tovární 1112, Chrudim IV, 537 01 Chrudim

Telefonszám: +36 19989254

Kapcsolattartási e-mail: info@vuch.ro

 

A személyes adatok védelme nagyon fontos számunkra. Kérjük, alaposan ismerje meg ezeket az irányelveket, amelyek fontos információkat tartalmaznak az Ön személyes adatainak kezeléséről, valamint az azokhoz kapcsolódó jogokról és kötelezettségekről.

 

  1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

 

1.1. Mit követünk a személyes adatok kezelése során?

A személyes adatokat a Cseh Köztársaság törvényeinek és a közvetlenül alkalmazandó Európai uniós jogszabályoknak megfelelően kezeljük, különösen a Tt. 101/2000 sz. A személyes adatok védelméről szóló módosított törvénynek (a továbbiakban csak "SZAVT") és a Tt. 480/2004 sz. Az információs társadalom bizonyos szolgáltatásairól és némely törvények módosításáról szóló módosított törvénynek megfelelően.

 

  • Mik a személyes adatok?

Személyes adatok alatt minden olyan információt értünk, amelyek azonosítják vagy azonosíthatják az adott természetes személyt. A személyes adatok különösen (de nem kizárólagosan):

azonosítási adatok, például név és vezetéknév, születési szám, születési dátum, nem, felhasználói név a felhasználói fiókhoz;

kapcsolattartási adatok, például lakcím (vagy szállítási cím), telefonszám, e-mail cím;

egyéb adatok, például cookie-k segítségével szerzett adatok, IP-cím (hálózati azonosító), beleértve a böngésző, a készülék és az operációs rendszer típusát, a webes felületre való belépések időtartamát és számát, valamint egyéb hasonló információkat.

 

  1. A SZEMÉLYES ADATOK MEGSZERZÉSE ÉS FELHASZNÁLÁSA

 

2.1. Hogyan szerezzük meg a személyes adatait?

Ön a személyes adatait főleg egy megrendelés kitöltésekor, vagy egy felhasználói fiók létrehozásakor adja meg nekünk.

A webes felület megtekintésekor és használatakor bizonyos személyes adatok lekérhetők és tárolhatók cookie-k segítségével. A cookie-król a jelen Adatvédelmi irányelvek 5. cikkelyében olvashat bővebben.

 

2.2. Milyen alapon és milyen célból dolgozzuk fel az Ön személyes adatait?

- Az áru megrendelésekor megadott személyes adatokat az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül kizárólag a szerződés teljesítéséhez, azaz az áru szállításához gyűjthetjük össze és dolgozhatjuk fel. Ezenkívül ezeket az adatokat feldolgozhatjuk más törvényi kötelezettségeink (különösen a regisztrációs feladatok, az adóokmányok archiválása, stb.) teljesítése érdekében.

A felhasználói fiók létrehozásakor megadott személyes adatokat az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül kizárólag a felhasználói fiók elérése, kezelése és fenntartása céljából gyűjthetjük össze és dolgozhatjuk fel.

- Az Ön e-mail címét az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül olyan üzleti információk küldésére vagyunk jogosultak felhasználni, amelyek az Ön által nálunk megrendelt áruhoz hasonló áruinkkal kapcsolatosak.  Az üzleti kommunikációt bármikor elutasíthatja.

- Ha a megerősítéssel Ön a webes felületen hozzájárulását adja, akkor a megrendelés kitöltésekor vagy felhasználói fiók létrehozakor megadott személyes adatait feldolgozhatjuk üzleti kommunikáció és közvetlen marketing céljaira, esetleg olyan más célokra, amelyhez Ön kifejezetten hozzájárult.

- A cookie-k segítségével megszerzett személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján dolgozzuk fel (amelyet webes felületen visszaigazolással adhat meg, miután figyelmeztettük a cookie-k használatára, és lehetősége volt megismerkedni ezekkel a Irányelvekkel). A cookie-k által megszerzett személyes adatokat jogosultak vagyunk feldolgozni abban az esetben is, ha továbbra is használja a webes felületet , még azután is, miután figyelmeztettük a személyes adatok feldolgozására. A cookie-k által megszerzett személyes adatokat a felhasználói támogatás végrehajtására, a szolgáltatásaink javítására használjuk fel, beleértve a felhasználói és marketing viselkedési elemzést is.

Felhasználni az Ön személyes adatait más célra, mint amilyenre megszereztük őket, csak az Ön hozzájárulása alapján tudjuk.

 

2.3. Milyen hosszú ideig használjuk az adatokat?

Az áru megrendeléséhez vagy a regisztrációhoz szükséges személyes adatokat csak a szerződés teljesítéséhez és a jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges idő alatt használjuk fel.

Ha Ön kifejezett hozzájárulását adja a személyes adatok feldolgozásához, vagy ha az e-mail címét az előző cikkelynek megfelelően üzleti kommunikációra használjuk, az adatokat a webes felület működésének időtartama alatt használjuk fel.

 

  1. AZ ÖN JOGAI A SZEMÉLYES ADATOKKAL KAPCSOLATBAN

 

3.1. A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonása

Ha személyes adatait csak az Ön hozzájárulása alapján dolgozzuk fel (azaz más jogi indok nélkül), akkor ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja.

A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonása bármikor lehetséges, nevezetesen:

- e-mailben elküldve a kapcsolattartási e-mail címünkre;

- telefonon a kapcsolattartási telefonszámunkon

- írásos formában, levélben elküldve a szállítási címünkre

- üzleti kommunikáció esetében - olyan módon, ahogy azt minden üzleti üzeneteket tartalmazó e-mailben megadjuk (a lejelentkezésre történő kattintással vagy más módon).

A hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatfeldolgozás jogszerűségét a feldolgozáshoz való hozzájárulás visszavonásáig.

 

3.2. A személyes adatokhoz való hozzáférés joga

Joga van megkérdezni tőlünk, hogy feldolgozzuk-e személyes adatait. Ha feldolgozzuk az Ön adatait, Ön jogosult ezen személyes adatokhoz való hozzáférésre, és különösen az alábbi információkra:

- a feldolgozás célja

- a feldolgozott személyes adatok kategóriái;

- a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akik számára a személyes adatokat hozzáférhetővé teszik;

- a személyes adatok tárolásának időtartama.

Kérésére megadjuk a feldolgozott adatok másolatát. További másolatok esetén felszámolhatunk olyan adminisztrációs díjat, amely nem haladja meg a további másolatok elkészítésével és átadásával kapcsolatos költségeket.

 

3.3. A kijavításhoz való jog

Ha személyes adatai pontatlanok vagy hiányosak, joga van az azonnali korrekcióra, azaz a pontatlan adatok kijavítására és / vagy hiányos adatok kiegészítésére.

 

3.4. A kifogásemelés joga a feldolgozás ellen

Önnek bármikor jogában áll kifogást emelni a személyes adatainak feldolgozása ellen, ha azokat közvetlen marketing céljaira dolgozzuk fel, beleértve a személyes adatok automatizált feldolgozását is. Miután kifogást emelt, a továbbiakban nem fogjuk feldolgozni személyes adatait ilyen célokra. 

 

3.5. Törlési jog ("jog az elfelejtésre")

Önnek jogában áll követelni, hogy töröljük a személyes adatait, ha: info@vuch.hu

- a személyes adatok már nem szükségesek azokra a célokra, amelyekre összegyűjtötték vagy feldolgozták őket;

- Ön visszavonta a feldolgozáshoz való hozzájárulását;

- Ön kifogást emelt a személyes adatok feldolgoza ellen;

- a személyes adatokat jogellenesen dolgozták fel.

Ha nincs jogi ok a törlés megtagadására, akkor meg kell felelnünk az Ön kérésének.

 

3.6. A feldolgozás korlátozásának joga

Önnek joga van kérni, hogy korlátozzuk személyes adatainak feldolgozását, ha:

- Ön tagadja személyes adatainak pontosságát;

- a feldolgozás jogellenes, és Ön a törlés helyett a személyes adatok feldolgozásának korlátozását kéri;

- az Ön személyes adatai feldolgozás céljából már nem szükségesek, de Ön ezeket a jogi követelések azonosítására, érvényesítésére vagy védelmére kéri;

- Ön kifogást emel a személyes adatok feldolgoza ellen.

Amikor korlátozzuk a feldolgozást, a személyes adatait csak tárolhatjuk; a további feldolgozás csak az Ön hozzájárulásával vagy törvényes okokból lehetséges.

Ha a személyes adatok feldolgozása a feldolgozás elleni kifogás miatt korlátozott, a korlátozás addig a szükséges ideig tart, amíg megvizsgáljuk, eleget kell-e tennünk a kifogásnak.

Ha a személyes adatok feldolgozása korlátozott az adatok pontosságának megtagadása miatt, akkor korlátozás addig tart, míg az adatok pontosságát le nem ellenőrizzük.

 

3.7. Adatátviteli jog

Önnek joga van arra, hogy nekünk megadott személyes adatait strukturált, általánosan használt és gépi olvasható formában megszerezze, és továbbítsa azokat egy másik adatvédelmi adminisztrátornak.

 

3.8. Hogyan alkalmazhatja jogait?

A személyes adataival kapcsolatos jogainak alkalmazását elérhetőségeinken keresztül igényelheti. Minden információt és intézkedést indokolatlan késedelem nélkül megadunk Önnek.

A személyes adatainak védelmében maximálisan támogatjuk Önt. Ha azonban nem lesz elégedett az intézkedéssel, akkor jogában áll az illetékes hatóságokhoz fordulni, különösen a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz (http://www.uoou.cz), amely felügyeli a személyes adatok védelmét. Ez a rendelkezés nem sérti azt a jogát, hogy közvetlenül kapcsolatba lépjen a Személyes Adatvédelmi Hivatallal.

Ha azonban a lakóhelye, a munkavégzésének a helye vagy a személyes adatai állítólagos megsértésének helye az Európai Unió egy másik tagállamában található a Cseh Köztársaságon kívül, abban az esetben lépjen kapcsolatba az adott tagállam illetékes felügyeleti hatóságával.

 

  1. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA

 

4.1. Hogyan kezeljük és dolgozzuk fel személyes adatait?

 

Mi személyes adatkezelő vagyunk a SZAVT értelmében. Az Ön személyes adatait a Pošta bez hranic, Zásilkovna, külsős könyvelő, szoftver szolgáltató, külsős IT specialista, megbízott alkalmazottak. Alternatív megoldásként esetleg más személyi adatfeldolgozókat is megbízhatunk. Azt, hogy ki dolgozza fel konkrétan a személyes adatait, kérésére megadjuk.

A személyes és egyéb megszerzett adatok teljes mértékben biztosítva vannak a visszaélésekkel szemben. A személyes adatokat automatizált módon, elektronikus formában, vagy nyomtatott formában, nem automatizált módon dolgozzuk fel.

 

4.2. Kinek továbbítjuk személyes adatait?

A szerződés vagy más kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékben a személyes adatait továbbadhatjuk más személyeknek (például a fuvarozóknak vagy a szerződésünk teljesítésében vagy a kötelezettségeink teljesítésében érintett feleknek). Személyes adatait semmilyen más személynek nem adjuk át.

Személyes adatait nem továbbítjuk az Európai Unión kívüli országokba.

 

  1. COOKIE FÁJLOK

 

5.1. Mik azok a cookie-k?

A cookie-k olyan szöveges fájlok, amelyeket a webes felületen minden látogató számítógépén vagy más elektronikus eszközén tárolnak, amelyek lehetővé teszik a webes felület működését.

Nem minden cookie gyűjti össze a személyes adatokat; néhány csak a webes felület megfelelő működését teszi lehetővé. A cookie-kat a megfelelő internetes böngészőbeállítások kiválasztásával elutasíthatja.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha elutasítja a cookie-kat, akkor nem kizárt, hogy nem fogja tudni teljes mértékben kihasználni a webes felület minden funkcióját.

 

5.2. Milyen cookie-kat és milyen célokra használ a webes felület?

A webes felület relációs (ideiglenes) cookie-kat használ, amelyek automatikusan törlődnek a webes felület böngészésének befejezésekor. Ezenkívül olyan állandó cookie-kat használ, amelyek a készülékében maradnak, amíg nem törli őket.

A cookie-k, amelyeket a webes felület használ, a következők:

első fél cookie-jai - ezek a cookie-k a webhelyünk domainjéhez vannak rendelve, ezek szükséges cookie-k és teljesítmény cookie-k, lehetnek ideiglenesek vagy tartósak;

szükséges cookie-k - lehetővé teszi a navigálást a webes felületen, használja az alapvető funkciókat, nem azonosít be és nincs szó személyes adatokról;

teljesítmény cookie-k - a webes felület használatának elemzésére szolgálnak (látogatások száma, a webes felületen töltött idő, stb.); az ezen cookie-k által nyert adatok névtelenek;

harmadik féltől származó cookie-k - ezek a cookie-k a webhelyünk tartományától eltérő domainhez kapcsolódnak, még akkor is, ha Ön a mi webhelyünkön tartózkodik; ezek a cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy elemezzük webhelyünket és  személyre szabott hirdetéseket mutassunk Önnek; ezek funkcionális cookie-k, valamint célzott és hirdetési cookie-k;

funkcionális cookie-k - a tartalom megszemélyesítésére használják a bejelentkezések, földrajzi helyek stb. megjegyzése által; aminek révén személyes adatokat szerezhetnek be és dolgozhatnak fel;

célzott és hirdetési cookie-k - célzott hirdetések megjelenítésére szolgálnak a webes felületen és a webes felületen kívül; amelyek révén személyes adatokat szerezhetnek be és dolgozhatnak fel. Információk a webhelyünk használatával kapcsolatban, tovább tudjuk osztani a közösségi hálózati, reklám és elemző partnereinkkel.

 

5.3. Használt Google szolgáltatások

A webes felület a Google Analytics és esetleg a Google, Inc. (a továbbiakban csak "Google") által nyújtott egyéb szolgáltatásokat használja. Ezek a szolgáltatások a cookie-k segítségével nyert információkkal dolgoznak.

Ha érdekli, hogyan használja a Google a tőlünk megszerzett adatokat, és hogyan állíthatja be vagy tilthatja le a feldolgozást, akkor az alábbi linkre kattintva megtudhatja ezeket az információkat: Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön a partnereink webhelyeit vagy alkalmazásait használja? http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/.

 

Ezek az irányelvek érvényesek és hatályosak  Kattintson ide és írja be a dátumot: 25.05.2018

Válassza ki az országát